Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst BusinBedrijf B.V. ten aanzien van de website www.businbedrijf.nl ('”de website”) op het volgende:

De website/nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van BusinBedrijf. Het is niet toegestaan om de website/nieuwsbrief of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BusinBedrijf.

Ondanks de constante zorg en aandacht die BusinBedrijf aan de samenstelling van de website/nieuwsbrief besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de website/in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BusinBedrijf behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is BusinBedrijf niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links op de website/in de nieuwsbrief leiden naar websites buiten het domein van BusinBedrijf, welke geen eigendom zijn van BusinBedrijf, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel BusinBedrijf uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. BusinBedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van BusinBedrijf.

E-mail disclaimer (NL)

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 54974666 Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.

E-mail disclaimer (EN)

The information sent with this e-mail message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain personal or confidential information, protected by professional confidentiality. Use of this information by people other than the addresse(s) and use by those who are not entitled to peruse this information, is forbidden. If you are not the addressee or are not entitled to peruse this information, publication, reproduction, distribution and/or provision of this information to third parties is not permitted and you are asked to return this message and to destroy the original. Our general conditions apply to the services we provide, deposited with the Chamber of Commerce in Tilburg under number 54974666. On your first request a copy will be sent to you free of charge.