Land
Taal
Klantenservice 0416 567 050

Privacy beleid

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. [Verantwoordelijke]: BusinBedrijf B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
d. Website: de website onder www.businbedrijf.nl.

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe BusinBedrijf B.V. de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door BusinBedrijf B.V. worden verwerkt zijn [naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.].

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. BusinBedrijf B.V. verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan BusinBedrijf B.V. heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van BusinBedrijf B.V., een bestelling bij BusinBedrijf te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van BusinBedrijf B.V..
2.2. BusinBedrijf B.V. gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan BusinBedrijf heeft verstrekt:
2.2.1. Als de Gebruiker BusinBedrijf B.V. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt BusinBedrijf de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2. Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt BusinBedrijf B.V. de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
2.2.3. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal BusinBedrijf B.V. de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
2.3. Wij gebruiken uw e-mailadres / elektronische gegevens die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten / diensten. U kunt zich hiertegen verzetten door ons te informeren door een e-mail te sturen naar info@businbedrijf, of telefonisch contact op te nemen via 0416 – 567 050. Elektronische contactgegevens worden niet aan derden verstrekt

3. Melding

3.1. BusinBedrijf B.V. heeft haar gegevensverwerking onder [meldingsnummer] aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving, het College Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over deze melding is te vinden op www.cbpweb.nl onder "Meldingen".

4. Minderjarigen

4.1. In sommige gevallen vraagt BusinBedrijf B.V. expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan BusinBedrijf B.V.. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan BusinBedrijf B.V. verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

5. Doorgifte aan derden

5.1. BusinBedrijf B.V. al de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
5.1.1. de doorgifte geschiedt aan een door BusinBedrijf B.V. voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker BusinBedrijf B.V. een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
5.1.2. BusinBedrijf B.V. op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

6. Cookiebeleid

6.1. Bij bezoek en/of gebruik van de Website worden zogenaamde 'cookies' op de [computer] van de Gebruiker geplaatst. Meer informatie hierover is te vinden in het Cookiebeleid [link] van BusinBedrijf B.V. [Per cookie moet BusinBedrijf B.V. in ieder geval aangeven welke gegevens worden opgeslagen, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en welke partij toegang zal hebben tot deze gegevens. Lange bewaartermijnen en andere bijzonderheden met betrekking tot de verwerking van de gegevens in de cookies zullen ook in het cookiebeleid opgenomen dienen te worden. Tevens dient de Gebruiker te worden geïnformeerd welke stappen hij kan ondernemen indien hij cookies wil weigeren].

7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

7.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
7.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker BusinBedrijf B.V. bereiken op info@businbedrijf.nl + Industrieweg 2, 5145 PV te Waalwijk.
7.3. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@businbedrijf.nl.

8. Bewaartermijn

8.1. BusinBedrijf bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij BusinBedrijf op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

9. Beveiliging

9.1. BusinBedrijf B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid

10.1. BusinBedrijf B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. BusinBedrijf B.V. adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 30-05-2012.

Feedback geven