Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT BLACK FRIDAY BRANDSTOF CADEAUKAART
WEDSTRIJD VOOR DE BESTE PRODUCTFOTO


§1 Algemene bepalingen
1. De organisator van de wedstrijd genaamd BLACK FRIDAY BRANDSTOF CADEAUKAART WEDSTRIJD, hierna te noemen "Wedstrijd", is de vennootschap Businbedrijf / Vehikit met statutaire zetel te Industrieweg 2, 5145PV Waalwijk, Nederland, KvK 54974666, hierna te noemen de "Organisator".
2. De wedstrijd wordt georganiseerd op basis van dit reglement (hierna "Reglementen" genoemd)
3. De wedstrijd wordt gehouden op het grondgebied van Nederland, Duitsland en Frankrijk
4. De wedstrijd is beschikbaar voor klanten van de online winkels:
www.businbedrijf.nl, www.vehikit.fr en, www.vehikit.de, na het voldoen aan de voorwaarden beschreven in de regelgeving.
5. Het doel van de wedstrijd is om de leukste en meest creatieve foto te maken van de producten die in onze webshop zijn gekocht, na te hebben voldaan aan de voorwaarden beschreven in §3 punt 2
6. De Wedstrijd start op 11 november 2022 en duurt tot 18 december 2022. De winnaars van de wedstrijd worden geselecteerd door het comité van de Organisator bedoeld in §3 punt 6.

§2 Deelname aan de wedstrijd
1. Een deelnemer aan de wedstrijd kan een natuurlijke persoon zijn die woonachtig is op het grondgebied van Frankrijk, Duitsland of Nederland, die uiterlijk op de dag van deelname aan de wedstrijd de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, volledig handelingsbekwaam is en voldoet aan de andere voorwaarden die zijn uiteengezet in het wedstrijdreglement, waaronder het publiceren van een foto van producten die tijdens de wedstrijd zijn aangekocht (met de voorwaarde van een minimale aankoop van €50).
2. De werknemers van de Organisator en leden van de directe familie van de werknemers van de Organisator mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. In de zin van dit reglement zijn directe familieleden: echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zussen. Een werknemer in de zin van het Reglement is zowel een persoon die in dienst is op grond van een arbeidsovereenkomst als een persoon die samenwerkt op grond van een civielrechtelijke overeenkomst.
3. Om de goede organisatie en het goede verloop van de Wedstrijd te waarborgen, en in het bijzonder om de juistheid van de aanvragen voor de Wedstrijd te beoordelen en de winnaars van de Wedstrijd te selecteren, heeft de Organisator een wedstrijdcomité aangesteld (hierna het "Comité" genoemd). Het Wedstrijdcomité bestaat uit vier personen die door de Organisator worden aangeduid in § 3 punt 6 hieronder. Deze zijn bijzonder goed geïnformeerd over het onderwerp van de Wedstrijd.

§3 Het verloop en de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd

1. Deelname aan de wedstrijd is afhankelijk van de aankoop van een product in een van de bovengenoemde online winkels tijdens de Black Friday-periode, van 21 november tot 28 november (met uitzondering van producten onder de €50), het hebben van een aankoopbewijs ter bevestiging van deze aankoop (factuur, ordernummer etc.) en registratie voor de nieuwsbrief op de website, evenals het voldoen aan de voorwaarden beschreven in punt 2.
2. Voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd:
a)
Schrijf je in voor onze Black Friday nieuwsbrief

b) Koop een artikel tijdens onze Black Friday (van 21 november tot 28 november) en bewaar er een aankoopbewijs van (bestelnummer, factuur, bevestigingsmail etc.)

c) Plaats een foto van het artikel of de artikelen die je hebt gekocht en tag ons (om het bericht zichtbaar te maken, moet je profiel openbaar zijn voor de duur van de wedstrijd)

3. Elk van de deelnemers aan de wedstrijd kan zijn deelname slechts één keer indienen voor één bepaald aankoopbewijs, wat betekent dat één aankoopbewijs gebruikt kan worden voor slechts één deelname. De deelnemer kan meerdere keren deelnemen, mits telkens op basis van een ander aankoopbewijs. In het geval van meerdere claims met betrekking tot een enkel aankoopbewijs, wordt de claim met de vroegste datum gebruikt.

4. Het Comité accepteert en overweegt geen inzendingen die:
a) de toepasselijke wetten (Frans, Duits, Nederlands) en internationaal recht schenden, oproepen tot racisme, religieuze en/of etnische haat etc., en fascistische, pornografische en/of algemeen beschouwde vulgaire inhoud bevatten, geweld bevorderen, religieuze gevoelens of goede manieren beledigen of in verlegenheid brengen,
b) reclame-inhoud of andere commerciële inhoud bevatten, tenzij dergelijke inhoud betrekking heeft op de winkels van de Organisator,
c) persoonsgegevens, contactgegevens of e-mailadressen, GG-nummers, Skype/ telefoonnummers etc. bevatten.
d) inbreuk maken op octrooirechten, auteursrechten, bedrijfsgeheimen en/of andere intellectuele eigendomsrechten,
e) niet van toepassing zijn op het gehele of een deel van het onderwerp van de Wedstrijd,
f) niet binnen het thema vallen,
g) een kopie zijn van een andere applicatie, geheel of gedeeltelijk, van andere deelnemers van de Wedstrijd,
h) onleesbaar zijn (wazig, slechte kwaliteit etc.)

5. De wedstrijddeelnemer gaat door deelname aan de wedstrijd tegelijkertijd akkoord met de vrije, onvoorwaardelijke en onbepaalde overdracht van auteursrechten op de foto (wedstrijdapplicatie) aan de organisator op de volgende gebruiksgebieden: tentoonstelling, weergave, spel, uitzending en heruitzending, evenals het beschikbaar stellen van het werk aan het publiek op een zodanige manier dat iedereen er toegang toe heeft op een door hen gekozen plaats en tijd; uitoefening van  rechten afgeleide auteursrechten, in het bijzonder de creatieve transformatie, wijziging en aanpassing.
6. Het juiste verloop van de Wedstrijd wordt begeleid door het Comité bestaande uit gekozen medewerkers van de Organisator:
a) Marketing manager
b) Country Marketing Coördinator Frankrijk
c) Country Marketing Coördinator Duitsland
d) Country Marketing Coördinator Polen

§4 Prijzen en regels voor het selecteren van winnaars

PRIJZEN
1. Na afloop van de wedstrijd selecteert de commissie de winnaars uit alle goedgekeurde aanvragen. De prijzen worden toegekend aan de deelnemers van de wedstrijd van wie de foto's door de wedstrijdcommissie worden beoordeeld als de meest creatieve, interessante en het meeste in lijn met het doel van de wedstrijd. De selectie van de winnaar van de wedstrijd wordt beïnvloed door het unieke en creatieve karakter van de foto.
2. De prijs is een tankkaart ter waarde van €300 die binnen één jaar na activatie moet worden ingewisseld .  De kaart kan alleen worden gebruikt voor het tanken van brandstof. De gedetailleerde werkingsprincipes van de kaart worden gedefinieerd door de fabrikant: Total.
3. De winnaars van de wedstrijd worden na de vergadering van het Comité op de hoogte gebracht van de overwinning op de sociale media waar hij aan heeft deelgenomen en via e-mail.   De vergadering van het Comité zal worden gehouden op de zetel van de Organisator op 20 december 2022.
4. De resultaten van de wedstrijd worden openbaar gemaakt nadat de winnaars zijn geselecteerd, uiterlijk op 21 december 2022.
5. De prijzen in de wedstrijd worden per transporteur afgeleverd op het door de deelnemer opgegeven adres.
6. De ontvangen kaart kan niet worden ingewisseld tegen geld en kan alleen worden ingewisseld bij een tankstation.
7. In geval van herroeping van de koopovereenkomst op basis waarvan de deelnemer heeft deelgenomen aan de Wedstrijd, heeft de deelnemer niet het recht om een Prijs te winnen of enige vordering tegen de Organisator in te vorderen.
8. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door de Deelnemer worden verstrekt in het registratieformulier voor de nieuwsbrief, die mogelijk niet in overeenstemming zijn met de feiten, en voor eventuele wijzigingen in de gegevens die worden gebruikt om de Wedstrijddeelnemer te identificeren die zijn aangebracht na het invullen van het registratieformulier, waarover de Organisator niet op de hoogte is gesteld.
9. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het onvermogen om de prijs uit te reiken om redenen die aan de Deelnemer kunnen worden toegeschreven, in het bijzonder als gevolg van een inactief e-mailadres of het niet reageren op telefoontjes en andere pogingen om contact op te nemen met Deelnemer.
10. In het geval van een wedstrijddeelnemer heeft de organisator het recht om de naleving van de regels en de authenticiteit van de foto's die als wedstrijdinzendingen zijn gepubliceerd, te verifiëren.


§5 Klachten
1. Klachten met betrekking tot de wedstrijd kunnen per e-mail worden ingediend op het volgende adres (info@vehikit.fr) of schriftelijk op het adres Industrieweg 2, 5145PV Waalwijk, Nederland.
2. Alleen de deelnemers aan de wedstrijd hebben het recht om een klacht in te dienen over de wedstrijd
3. Klachten worden binnen 14 dagen na de datum van ontvangst door de commissie in behandeling genomen.
4. De deelnemer wordt geïnformeerd over de wijze van behandeling van de klacht per e-mail, die wordt verzonden naar het e-mailadres van waaruit de klacht is ingediend of naar het correspondentieadres dat is opgegeven als het adres van de afzender van de brief met de klacht.

§6 Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
1. De beheerder van persoonsgegevens van Wedstrijddeelnemers is BusinBedrijf.
2. Persoonsgegevens van de Deelnemers worden verwerkt om de Wedstrijd uit te voeren en om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de organisatie ervan. De gegevens worden ook verwerkt voor marketingdoeleinden (zoals gepersonaliseerde aanbiedingen) en het verzenden van marketingberichten naar een e-mailadres of telefoonnummer. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door u af te melden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief.
3. De verwerking van de in punt 2 van dit lid bedoelde gegevens omvat ook de publicatie van de namen van de winnaars van de wedstrijd, waarmee de deelnemer instemt.
4. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar als u dit niet doet is het onmogelijk om deel te nemen aan de wedstrijd. De persoon die persoonsgegevens verstrekt, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om deze te bewerken of te verwijderen.
7 Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op 11 november en is geldig tot het einde van de Wedstrijd. Het Reglement is beschikbaar op het kantoor van de Organisator en op de websites
www.vehikit.fr/black-friday, www.vehikit.de/black-friday, www.businbedrijf.nl/black-friday
2. In aangelegenheden die niet onder het Reglement vallen, zijn de bepalingen van het Nederlands recht van toepassing (adequaat op de zetel van de organisator).
3. De deelnemer is verplicht de inhoud van dit reglement te lezen